บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณ

View : 1,348

 

บทสวดมนต์

บทพระสังฆคุณ


- บาลี 

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย

ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย

อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ 

- อ่าน 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย

ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ 

- แปล 

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว

ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ

นั้นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี

เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้. 

 

- บทพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

  สงฆ์ใดสาวกศาสดา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

  เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-

ระงับและดับทุกข์ภัย

  โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร 

สะอาดและปราศมัวหมอง

  เหินห่างทางข้าศึกปอง 

ด้วยกายและวาจาใจ

  เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- 

และเกิดพิบูลย์พูนผล

  สมญาเอารสทศพล 

อเนกจะนับเหลือตรา

  ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา- 

นุคุณประดุจรำพัน

  ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ 

อุดมดิเรกนิรัติศัย

  จงช่วยขจัดโพยภัย 

จงดับและกลับเสื่อมสูญฯ

รับปฏิบัติมา

ลุทางที่อัน

ปัญญาผ่องใส

บ มิลำพอง

ศาลแด่โลกัย

มีคุณอนนต์

พกทรงคุณา-

พระไตรรัตน์อัน

 อันตรายใดใด

 

 

: fungdham
: 1 กรกฏาคม 2554
Tag : บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณ  
觻ѹ Bookmark and Share


Table 'web12_db5.tb_comment' doesn't exist : Select property_type