บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา

View : 1,353

บทสวดมนต์

กรวดน้ำอิมินา


(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ    คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ                   อุปัชฌายา คุณุตตะรา

                                     อาจริยูปะการา จะ          มาตา ปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)

             สุริโย จันทิมา ราชา    คุณะวันตา นะราปิ จะ

            พรัหมะมารา จะ อินทา จะ  โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ   มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ    ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ    ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ

 อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อิมินา อุททิสเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ  ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา  ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ  ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา     สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง    กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาธิปะ วะโร นาโถ  ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ  สังโฆ นาโถ ตะโร มะมัง

เต โสตตะมานุภาเวนะ   มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

: dhammajak
: 24 กรกฏาคม 2554
Tag : บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา  
觻ѹ Bookmark and Share


Table 'web12_db5.tb_comment' doesn't exist : Select property_type